بیژن سلطانی زاده
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - 6:48

گفتمان شبکه بی بی سی در ئاقع گفتمان غرب است وبطور خاص میتوان گفت بخش عمده ای از گفتمان بی بی سی در واقع گفتمان غرب درباره جمهوری اسلامی ایران است.

بیژن سلطانی زاده راهبردهای بی بی سی در مقابل جمهوری اسلامی

گفتمان شبکه بی بی سی در ئاقع گفتمان غرب است وبطور خاص میتوان گفت بخش عمده ای از گفتمان بی بی سی در واقع گفتمان غرب درباره جمهوری اسلامی ایران است.به نظر می رسد در این گفتمان دال مرکزی خصومت هویت اسلامی با گفتمان حاکم بر غرب است . براین اساس بنظر می رسد بی بی سی سه راهبرد مبتنی بر این دال مرکزی را برای حل مسائل ناشی از آن در پیش گرفته ضمن اینکه راهبرد رسانه ای جلب اعتماد مخاطب را هم لحاظ می کند.این رهبرد عبارتند از:

الف) مشروعیت زدایی

ب) استحاله هویتی

ج)جلوگیری از توفیق نظام

د) راهبرد جلب توجه.

مشروعیت زدایی کلیدی ترین زمینه برای تزلزل هویتی یک نظام است چراکه نظام سرمایه اجتماعی خود را از دست داده وحاکمیت وجه اقتدار خود را لرزان می یابد. لذا،رویکرد نظام برای یقای حفظ و کنترل اعتراضات ناشی از نامشروع انگاری نظام ضرورتا رو به استفاده عریان از زور می آورد یا در برابر موج اعتراض ها به راحتی کنار می رود.اگر نظام عقب نشینی کند فبهاالمراد،اما در صورت استفاده از قدرت عریان برای سرکوب معترضان ومعارضان ،موضوعی به نام نقض حقوق بشر مطرح می شود که منجر به افزایش نارضایتی میشود که دامنه اعتراض را گسترش داده وهمچنین در تبدیل معترضار به معرضان موثر واقع میشود. این تاثیر متقابل بطور فزاینده ای ،دو سوی ماجرا (افزایش نارضایتی ها و سرکوب) را به اوج می رساند که در صورت پایداری معترضان می تواند منجر به زمینه سازی انقلاب دیگر،شکست وعقب نشینی نظام بر اثر تشدید بحران شود.

در این میان بی بی سی فارسی برای مشروعیت زدایی دو مفهوم کلیدی ناکارآمدی وجنگ قدرت راجهت فرسایش سرمایه اجتماعی،شاه بیت تاکتیک های خود قرار داده است.از سوی دیگر بی بی سی برای تسریع انتقال به دامنه نقص حقوق بشر وافتادن در سیر فزایندگی متقابل نارضایتی ها و سرکوبگری ،موضوع نقص حقوق بشر را هم سرفصل تاکتیک دیگر خود ذیل راهبرد مشروعیت زدایی قرار داد. برخی از تاکتیک های بی بی سی فارسی از قرار زیر است:

  • القای ناکارآمدی در عرصه سیاست خارجی
  • تاکتیک القای ناکارآمدی نظام سیاسی
  • تاکتیک القای نقص حقوق بشر وخفقان سیاسی فزهنگی در ایران
  • تاکتیک القای در مخاطره بودن امنیت
  • تاکتیک القای ناکارآمدی قضایی

رسانه وسیله ای است که پیام را از پیام دهنده به مخاطب می رساند .در نظام های سیاسی دموکراتیک ،رسانه ها هم انتقال دهندگان ارتباط سیاسی اند که از خارج همان سازمان رسانه ای سرچشمه می گیرند وهم فرستندگان آن دسته از پیام های سیاسی اند که روزنامه نگاران میسازند،بنابراین نقش رسانه در هر دوجنبه تعیین کننده است وباوجود این دوحالت است که رسانه سیاسی شکل می گیرد.آشکارترین حالت این است که بازیکران سیاسی باید از رسانه ها برای ایجاد ارتباط با مخاطبان مورد نظر وانتقال پیام هایشان استفاده کنند.

 

بیژن سلطانی زاده

بیژن سلطانی زاده

 

 

 

تبلیغات

نظرسنجی

کاریکاتور

پربازدیدترین های هفته